EN HU
⇦ FŐOLDAL

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az általános iskola utolsó évei a tanulók és szüleik számára egyaránt nehéz időszak, hiszen szeretnék megtalálni a megfelelő oktatási intézményeket és tevékenységi formákat. Ez az életszakasz, amikor a gyermek jövőjét befolyásoló jelentős döntések születnek. A jó döntés meghozásához fontos azoknak az erősségeknek a feltérképezése, amik nemcsak a tehetségszűrés szempontjából meghatározók, de alapot biztosítanak a hiányzó kompetenciák kialakításához és a kevésbé jól működők fejlesztéséhez. Ehhez pedig elengedhetetlen a képességstruktúra és a személyiség alapos megismerése, még az középiskolát megelőzően.

KÖZÉPISKOLA

A felnőtté válás folyamata során ideális esetben kialakul az egyénben egy integrált és adekvát énkép, ami segítséget nyújthat abban, hogy megállja a helyét a munka világában. A nehézségekkel való konstruktív megküzdés elősegítéséhez egy lehetséges támpont a diákok aktuális képességstruktúrájának és személyiségük erőforrásainak a megismerése. A TudásKép egy rugalmas és sokrétű, online mérési- értékelési keretrendszer, amely jól illeszkedik napjaink pedagógiai kultúraváltásának módszerkombinációihoz. A tanulás korszerű támogatásának egyik lehetséges útja, ha egyszerre tartjuk szem előtt a tantárgyi követelményeket és kompetenciákat, valamint az iskolai eredményességet meghatározó személyiségjellemzőket. Ezzel megragadhatjuk a hétköznapi életben és teljesítményhelyzetekben egyre inkább nélkülözhetetlen transzverzális kompetenciákat, amelyek átfogóan, az egyes tantárgyi kompetenciák és személyiségjellemzők kölcsönhatásában mutatnak rá a tanuló erőforrásaira. A TudásKép egyúttal eredményes, személyre szabott jelzőrendszer az iskolai lemorzsolódás megelőzésére. A bemeneti méréseket követő visszamérések a képességstruktúra folyamatos monitorozásának lehetőségét nyújtják, amellyel a pedagógusok konkrét támpontokat kapnak a differenciált, az egyéni igényeknek megfelelő fejlesztéshez. A mérések számának növekedésével komplexebb következtetések is levonhatók a praktikus kompetenciák, a személyiségjellemzők, valamint a tantárgyi eredmények korrelációiból.

MUNKAHELY

A munkaerőpiacon fokozottan igaz az, hogy a változások gyorsan követik egymást. A változásokhoz történő alkalmazkodás és maga a rugalmasság kulcsfontosságú a dinamikus munkahelyi környezetben. A munkaerőpiacon jelenleg a transzverzális kompetenciák gyors ütemű és nagymértékű felértékelődése zajlik. A kompetencia alapú rendszereknek nagy szerepe van a kiválasztásban, a teljesítményértékelésben és az emberek képességeinek fejlesztésében is. A képzettségen alapuló humánmenedzsment szemléletet egyre inkább felváltja a stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás, aminek hatékony támogatója a PractiWork©, egy saját fejlesztésű műszeres–szoftveres, objektív, automatizált mérési-, értékelési-, elemzési módszerkombináció.

A munkaerőhiány egyre nagyobb kihívást jelent a gazdaságnak. A gyártó- és összeszerelő üzemek hagyományosan azokból a rétegekből pótolhatnák a szükséges munkaerőt, amelyekben kevés a szakképzett munkavállaló és a hátrányos helyzetük miatt magas köztük azoknak az aránya, akik hosszabb-rövidebb időre távol maradtak a munkaerőpiacról, akár több generáción keresztül is. Nem rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges praktikus képességekkel, nehézséget okoz alkalmazkodniuk a napi szintű feladatokhoz, és beilleszkedniük a vállalati szervezetbe. A probléma megoldása a leendő munkaerő munkaszocializációjának elősegítése, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztése. Ehhez fel kell mérni az egyén valós képességeinek, kompetenciáinak és személyiségjellemzőinek készletét. Az eredmények elemzése képet ad a leendő munkavállaló — az adott szervezetnél alkalmazott munkafázisokhoz szükséges — képességeinek meglétéről és azok fejleszthetőségéről.

FELSŐOKTATÁS

A legtöbb szülő szeretné megtalálni azokat az oktatási intézményeket és tevékenységi formákat, ahol gyermeke egészségesen, jó kedvvel formálódhat, képessé válhat a tanulás szeretetére, valamint a belülről megélt életlehetőségeinek kibontakoztatására. Ugyanakkor fontos a hiányosságok feltárása is, hogy az időben megkezdett prevencióval a hiányzó kompetenciák kialakulhassanak, a kevésbé jól működők megfelelő fejlesztést kaphassanak.

A gyermekkor kényes időszakasz, meg kell hozzá találni a megfelelő kulcsot, nehogy olyan ajtók záródjanak be már ebben a korban, amelyeket később csak nehezen lehet újra kinyitni. Ehhez pedig elengedhetetlen a képességstruktúra és a személyiség alapos megismerése, még az iskolába lépést megelőzően.
A hagyományos papíralapú tesztekkel végzett és a megfigyeléseken alapuló vizsgálatok folyamata kihathat a gyermek teljesítményére a szubjektum meghatározó szerepe miatt, ami miatt sok esetben torzulhat a gyermekről kialakult kép.

Egyre inkább szükségessé válik egy objektív, sztenderdizálható vizsgálóeljárás, aminek biztos alapja lehet a PractiSolution mérési-értékelési-elemzési módszerkombinációja.

FELNŐTTKÉPZÉS

Egyre nagyobb értékké válik minden olyan módszer, mérés, és képzés, amely a készségek hatékonyságát, valamint a beválás esélyét hivatott növelni.

A felnőttképzés szerepe nagyon fontos az élethosszig tartó tanulás koncepciójának megvalósításában azáltal, hogy a meglévő készségeket kibontakoztatja, az új készségek megszerzésének lehetőségét megteremti, így lehetővé teszi a társadalmi kirekesztettség elkerülését mindenki számára, segítve az esélyegyenlőség megvalósulását. A célcsoportunk rendkívül széles és sokrétű: mindazok, akiknek az attitűdjeit és kulcskompetenciáit fejleszteni, támogatni és erősíteni kell.

A felnőttképzés területén nyújtott szolgáltatásaink a legfontosabb kihívásokra igyekeznek — innovatív, a résztvevőknek a hosszú távú fejlődés lehetőségét biztosító — megoldást és konkrét módszereket, ismeretanyagot nyújtani. Mindezt egyszerű, mindenki számára érthető nyelvezettel, folyamatos műszeres támogatással.

OLDALTÉRKÉP

Főoldal

Mire és hol megoldás a Practisolution?

Általános iskola Középiskola Munkahely Felnőttképzés

Mire képes a Practisolution módszertana?

Mérés Értékelés Elemzés Képzés

KAPCSOLAT

Csapatunk Keress minket