pw_main.jpg

PRACTILEARN

30 órás képzések digitális kontextusban, személyre szabott kompetenciaprofilhoz szintetizálva

A képzések küldetése, specifikus célja, és célcsoportja

A munka világában és a személyes életünkben is folyamatosan keressük azt a megtartó erőt, azokat a támpontokat, amelyek segítenek a fejlődés és továbblépés irányát kijelölni. Munkaadói nézőpontból egyre nagyobb értékké válik minden olyan módszer, mérés, és képzés, amely a humán erőforrás hatékonyságát hivatott növelni, valamint a munkahelyi lemorzsolódást csökkenteni. Hiszünk abban, hogy mindezt speciális módszerkombinációkkal, interdiszdiplináris szemlélettel tudjuk megteremteni és elérni: a digitális kontextus lehetővé teszi a digitális kompetenciák fejlesztésén túl az azonnali, személyes kompetenciaprofil meghatározását, amelyet minden képzési programunkban személyre szabottan értelmezünk és fejlesztünk. A képzések moduljai az informatika, szociológia, közgazdaságtan, egészségtudomány és pszichológia ismeretanyagát ötvözve, a legfontosabb kihívásokra igyekeznek innovatív, a résztvevőknek a hosszú távú fejlődés lehetőségét biztosítva megoldást és konkrét módszereket, ismeretanyagot nyújtani. A célcsoport rendkívül széles és sokrétű: mindazon munkavállalók, akiknek a munka világába való szocializációját, a mindennapi munkavégzéshez szükséges attitűdjeit és kulcskompetenciáit fejleszteni, támogatni és erősíteni kell. A hétköznapokban a valódi megtartó erő az lehet, ha a munkavállaló képessé válik saját magát és képességeit megismerni, képessé válik a saját érzelmeivel, környezetével és lehetőségeivel való bánni tudásra, az új impulzusok és információk befogadására.

A 30 órás képzéseink mindegyike három fő területre fókuszál, képzésenként különböző hangsúllyal, az EU-s Kompetencia Keretrendszerhez igazodva.

Társadalmi-társas kontextus, szociális kompetenciák

A munkahelyi beválás és sikeresség személyiség tényezői

A hétköznapi munkavégzés kognitív-és vizuomotoros részképességei, digitális kompetenciák

Az utóbbi két területet, a személyiségfaktorokat (14 kompetencia) és a hétköznapi munkavégzés kulcskompetenciáit (12 kompetencia) speciális informatikai megoldásokkal, digitális kontextusban tudjuk mérni. Minden képzésünk ezen mérés eredményeire alapul, és reflektál. 

A digitális eszközalapú kompetenciamérés előnyei

A munkahelyi eredményesség személyiségkompetenciái, valamint a kognitív, vizuomotoros - és digitális kulcskompetenciák mérése kifejezetten a célcsoportra fejlesztett speciális eszközparkon történik. Mindez lehetővé teszi a kézügyesség és a szem-kéz koordinációs képességek széles skálájának a mérését és fejlesztését számos más kompetencia mellett. Az azonnali kiértékelés lényegesen megkönnyíti az eredmények értelmezését, visszajelzését és felhasználását a képzésekhez.

A 30 órás képzések és a kompetenciamérés (10+12) belső összefüggései

Első lépésként kompetenciamérés történik, amely 22 kompetenciát feltérképezve, azonnali visszajelzést ad a személy képesség- és személyiség struktúrájáról. A képzések kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy az általunk mért konkrét, kézzelfogható eredményekhez és kompetenciákhoz tudjuk kapcsolni a 30 órás témaköröket, így a résztvevők már saját élménnyel és tapasztalattal rendelkezhetnek az egyes modulok kapcsán. Mindezt egy kulcsfontosságú tényezőre, a résztvevők intrinzik motivációs bázisára és személyes bevonódására alapozzuk. Ahhoz, hogy a képzések a 30 órán túl is hatékonyak legyenek, hogy a részvevők hosszú távon tudják hasznosítani a képzése(ke)n elsajátított ismereteket és technikákat, számos, digitális kontextusba helyezett játékos elemmel gazdagítottuk az egyes modulokat.

A 20 képzés három fő területre strukturálódik, hasonlóan az egyes 30 órás képzések belső kialakításához:

Alapozó, ráhangoló 30 órás képzések: fókuszban a társadalmi-társas kontextus, szociális kompetenciák

A személyiség mint pozitív erőforrás a fókuszpont a második képzési csomagban. Itt munkahelyi beválás és sikeresség személyiség tényezői kapnak kiemelt szerepet.

A hétköznapi munkavégzés kognitív-és vizuomotoros részképességei, a digitális kompetenciák kerülnek fókuszba a harmadik képzési csomagban.

A II. és III. képzési terület kiemelten a digitális eszközparkra és a mérési eredményekre épít, annak aktív használatára és a tapasztalatok produktív felhasználására. Az első, alapozó modulok mindegyike szintén használja a digitális kontextust.

 

pw_folyamat.png